/Ανακοίνωση για την πρόσληψη 18 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 18 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) με βάση την έγκριση ΦΕΚ3200/τβ/21-08-19 και προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2019-2020 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό:

Δέκα οκτώ (18) Καθηγητές Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

Όσοι άνεργοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ενδιαφέρονται να εργαστούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. του Δήμου Πέλλας, στα γραφεία της επιχείρησης (Βόρεια πτέρυγα Πνευματικού Κέντρου- 2ος όροφος – Γραμματεία) μέχρι και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (8π.μ. ως 2.30μ.μ.). Τηλέφωνο πληροφοριών 23820 84371.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται στη ΔΗΚΕΠΑΠ)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Δήλωση του ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία είναι αληθή (επικυρωμένη)
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου
 5. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 6. Αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν πτυχίο από την αλλοδαπή
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 8. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας
 9. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η
 10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 11. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης που προβλέπει το οργανωτικό πλαίσιο Π.Μ.Α. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΠ.

O Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ
Απόστολος Φάκκας