/Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ’ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν.3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
4. Την υπ’ αριθμ. 55/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠΑΠ για τη έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή/τριας.
5. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠΑΠ με ΚΑΕ:60.00.02.00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Ωδείου» οικονομικού έτους 2019 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2020 επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά την 31η -12-2019.
6. Την υπ’αριθμ.26531/09-04-2019 Απόφαση έγκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου
«Καλλιτεχνική διεύθυνση Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.