/Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (7 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (7 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π Δ 524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ’ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην
ιδιότητά τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
4.Την υπ’ αριθμ. 95/2019 απόφαση του Δ.Σ. για τη έγκριση δημοσίευσης συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού.
Την αριθ πρωτ:2266/12-11-2019 εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή.
5. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠΑΠ με ΚΑΕ :60.00.02.00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Ωδείου», οικονομικού έτους 2019 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2020 επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά την 31η -12-2019.
7. Την υπ’αριθμ.26531/09-04-2019 απόφασης έγκρισης από το Υπουργείο εσωτερικών τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με επτά (7) άτομα καθηγητές μουσικής διδασκαλίας εκτέλεση του έργου «Διδασκαλία στο Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών» συνολικής διάρκειας όχι πάνω από εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Στο πλαίσιο της σύναψης της παραπάνω σύμβασης θα απασχοληθεί και ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.