/Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (25 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας – 1 άτομο Καθηγητή Πληροφορικής – 4 άτομα Εκπαιδευτών καλλιτεχνικών εργαστηρίων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (25 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας – 1 άτομο Καθηγητή Πληροφορικής – 4 άτομα Εκπαιδευτών καλλιτεχνικών εργαστηρίων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π Δ 524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ’ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
4.Την υπ’ αριθμ. 56/2019, 57/2019, 58/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. για τη έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού.
5. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠΑΠ με ΚΑΕ :60.00.02.00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Ωδείου», τον ΚΑΕ:60.00.07.00 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού καλλιτεχνικών εργαστηρίων» και ΚΑΕ:60.00.10.00 «Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στη σχολή πληροφορικής», οικονομικού έτους 2019 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2020 επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά την 31η -12-2019.
7. Την υπ’αριθμ.26531/09-04-2019 απόφασης έγκρισης από το Υπουργείο εσωτερικών τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  • Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με είκοσι πέντε (25) άτομα καθηγητές μουσικής διδασκαλίας εκτέλεση του έργου «Διδασκαλία στο Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
  • Ενός (1) ατόμου Καθηγητή Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου «Διδασκαλία στη Σχολή Πληροφορικής της ΔΗΚΕΠΑΠ» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
  • Και τεσσάρων (4) ατόμων Εκπαιδευτών Καλλιτεχνικών για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων της ΔΗΚΕΠΑΠ» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για την σχολή πληροφορικής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για τα καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για το ωδείο.