/Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού Ωδείου, Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων και Πληροφορικής

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού Ωδείου, Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων και Πληροφορικής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα.

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. Στη συνέχεια το Δ.Σ. είναι αρμόδιο μετά από πρόταση της σχετικής επιτροπής να προβεί στη λήψη απόφασης για την πρόσληψη των επιτυχόντων.