/ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Αριθ. Πρωτ:302/28-04-2021

                                                                                                               ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                         

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:«παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχήματος αρίθμου κυκλοφορίας ΕΕΗ 8013 » Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά ΑΜΕΣΑ. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  304,27€ συμπεριλαμβανομένου όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις  και βαρύνει τους ΚΑ: 02.62.05.00.01 εξόδων με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  » του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, να μας αποστείλετε την προσφορά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ 22/2021 μελέτη  λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.