/Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας

Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά, 31 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 2186

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος INTERREG – IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 – ΥΠ.2 – Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα» με π/υ 30.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η Υπηρεσία αποτελεί το Υποέργο 2 (παραδοτέα Del. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 & 4.3.4) της πράξης “enpol-ee” της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας. Η πράξη “enpol-ee” χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαική Ένωση και πόρους των συμμετεχούσων χωρών (ενάριθμος στο ΠΔΕ: ΣΑ 2018ΕΠ40860005).

1.Η ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας του θέματος με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η παροχή υπηρεσία δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

2.Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας είναι 30.600,00 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 24%) και προέρχεται από πόρους της πράξης enpol-ee η οποία συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΠ, Κ. Ασμανίδη 2, Γιαννιτσά, την 19-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

4.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας.

6.Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).

7.Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας (αρμόδια υπάλληλος Ζαχαρούλα Παλαμιδά και Σαββίδου Άννα Μαρία, τηλ. 2382084380-375).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα συνοδευτικά έγγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπάκης Αθανάσιος