/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αριθ. Πρωτ:555/18-05-2022

                                                                                                         ΠΡΟΣ: ΤΣΙΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  »