/Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κονσόλας φωτισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κονσόλας φωτισμού

Αριθ. Πρωτ:1740/12-11-2018

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.224,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και βαρύνει τους ΚΑ: 02.14.03.00.00 εξόδων με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, να μας αποστείλετε την προσφορά έως 19-11-2018

Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος μαζί με την οικονομική προσφορά να καταθέσει και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τν αριθ 24/2018 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών καθώς και:

•Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
•Φορολογική ενημερότητα
•Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά
58100. Υπόψη κα Παλαμιδά Ζαχαρούλα
Για την πρόσκληση αρίθμου πρωτ:1740

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ