/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΈΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ»

Σύμφωνα με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την 21-11-2018 .
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2.Φορολογική ενημερότητα
3.Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά
58100. Υπόψη κα Παλαμιδά Ζαχαρούλα
Για την πρόσκληση αρίθμου πρωτ:1777

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ