/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ έχοντας ως γνώμονα την οικονομικότερη προσφορά βάση τιμής ενδιαφέρεται να αναθέσει την:

«Υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος IPA διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020» και συγκεκριμένα τις παρακάτω πράξεις

  • Διαχείριση έργου
  • Συναντήσεις εργασίας
  • Ιστοσελίδα της πράξης
  • Συμμετοχή ομάδας έργου στην ημερίδα λήξης στο Νεγκότιμο

Σύμφωνα με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ» Προϋπολογιζόμενο κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.428,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την 7-12-2018 (άρθρα 74-80 του Ν.4412/2016)

1.Πτυχίο (επαγγελματική επάρκεια)
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3.Φορολογική ενημερότητα
4.Ασφαλιστική ενημερότητα

Σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην αριθ 25/2018 μελέτη

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά 58100.

Υπόψη κα Παλαμιδά Ζαχαρούλα
Για την πρόσκληση αρίθμου πρωτ:1901

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ