/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθ. Πρωτ.897/14-6-2018
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά με ανώτερο ποσό τα 5.000,00€ για τις παρακάτω υπηρεσίες (υποστήριξης σε όλες τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στο Ανοιχτό θέατρο , υποστήριξη σε όλες τις εκδηλώσεις του Πνευματικού κέντρου μέχρι και τη λήξη της χρονιάς, καθώς και για τις παρουσιάσεις , εκδηλώσεις , ημερίδες, τοπική εορτασμοί σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα που θα διοργανωθούν από την ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π, αναλαμβάνοντας παράλληλα την συντήρηση και επιμέλεια προαύλιων χώρων τόσο στο Ανοιχτό θέατρο αλλά και όπου προκύψει ανάγκη) και για διάστημα έως τέλο του έτους στη γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π Έως 19-06-2018 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•Ποινικό μητρώο
•Φορολογική ενημερότητα
•Ασφαλιστική ενημερότητα

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά
58100. Υπόψη κα Παλαμιδά Ζαχαρούλα
Για την πρόσκληση αρίθμου πρωτ:897

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ