/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την:
«παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων για ένα έτος και μέχρι του ποσού των 1.200,00€ με βασική κάλυψη, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια, νομική προστασία. »

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την 20-04-2018
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2.Φορολογική ενημερότητα
3.Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά
58100. Υπόψη κα Παλαμιδά Ζαχαρούλα
Για την πρόσκληση αρίθμου πρωτ:586

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ