/Πρόσκληση υποβολής προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ενδιαφέρεται για την: «απ΄ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας»

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και 10-07-2018 για την ανωτέρω υπηρεσία στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. μαζί με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση επιλογής και ανάθεσης:

  1. Πτυχίο (άρθρο 3 τεχνικής περιγραφής μελέτης αρθ. 19/2018)
  2. Προϋπηρεσία (άρθρο 3 τεχνικής περιγραφής μελέτης αρθ. 19/2018)
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 3 τεχνικής περιγραφής μελέτης αρθ 19/2018)
  4. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας
Κ. Ασμανίδη 2, Γιαννιτσά 58100.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ