/Πρόσκληση υποβολής προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ενδιαφέρεται για την: «απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας».

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι και 10-07-2018 για την ανωτέρω υπηρεσία στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., μαζί με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση επιλογής και ανάθεσης:

  1. Προσόντα Ιατρού (άρθρο 5 τεχνικής περιγραφής αριθ 20/2018 μελέτης)
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
  3. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 του Ν.4412/2016)

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά 58100.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ