/Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ» και για το λόγο ότι δεν έχει ευδοκιμήσει ο διαγωνισμός με την αριθ πρωτ: 373/27-02-2018 διακήρυξη για τη συγκεκριμένη κατηγορία ΟΜΑΔΑ Γ΄ προμήθειας της διακήρυξης με συνολικό ποσό 2.375,74 σύμφωνα με την αριθ13/2018 μελέτη .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την 14-05-2018 ώστε η επιχείρηση να προβεί στη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά
58100. Υπόψη κα Παλαμιδά Ζαχαρούλα
Για την πρόσκληση αρίθμου πρωτ:702

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ