/Πρόσληψη 21 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 4 μηνών

Πρόσληψη 21 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 4 μηνών

                                                                                                                                                                                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:200/29-03-2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΑγΟ 2020-21

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη 21 (εικοσιένα) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 4 μηνών, για τα
Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ54/Α/2012).
2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και
Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
3. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ
που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και
των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).
4. Την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020 Απόφαση
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά
δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021»
5. Την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/8.9.2020 Απόφαση
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση ειδικά
δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021»
6. Τον αριθμό Απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης
Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
7. Την υπ’ αριθ.66/20 Απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑΠ για τον προγραμματισμό πρόσληψης
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους
περιόδου 2020-2021.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, 21 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών με ωριαία
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου
2020-2021.
• Είκοσι (21) ΠΦΑ με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α. Μαζικού
Αθλητισμού, που να γνωρίζουν κλασσική γυμναστική, μυϊκή ενδυνάμωση, pilates,
σχολική φυσική αγωγή, αθλήματα στίβου.
• ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
• Οκτώ (8) ΠΦΑ με ειδικότητα κλασσικό αθλητισμό
• Τρεις (3) ΠΦΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο
• Δύο (2) ΠΦΑ με ειδικότητα ειδική αγωγή
• Έναν (1) ΠΦΑ με ειδικότητα παραδοσιακοί χοροί
• Έναν (1) ΠΦΑ με ειδικότητα πετοσφαίριση
• Τρεις (3) ΠΦΑ με ειδικότητα στίβο
• Έναν (1) ΠΦΑ με ειδικότητα αντισφαίριση
• Δύο (2) ΠΦΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίριση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι
άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή
άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού
χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4
του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου
3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα
Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο κατάταξης και αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή
αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας
δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της
Γ.Γ.Α.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/
ΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ461/τΒ/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Άθλησης για όλους»
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια όπως προβλέπονται στις
παραγράφους 7.3, 7.4 και 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου.
Για ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο για όλους τους
υποψηφίους.
Ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα θα απορροφηθούν και οι ανάλογες θέσεις και θα εξαρτηθεί
η έναρξη και η λήξη της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Βιογραφικό σημείωμα
• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή
• Φωτοτυπία πτυχίου, ειδικότητας, μεταπτυχιακού και από την αλλοδαπή
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την ανεργία
• Βεβαίωση προϋπηρεσίας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση Δήμου περί μονίμου κατοικίας
• Πιστοποιητικό πολυτεκνίας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:
Τυπικά προσόντα:
• Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,
απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης
του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
• Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διδακτορικό:2 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια
κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
• Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι
(96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη
προς την παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που
λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και
προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των:
• 1–24 μηνών 0,8 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση
εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
• 25–48 μηνών 0,6 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση
εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
• 49–72 μηνών 0,5 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση
εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
• 73–96 μηνών 0,2 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση
εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
• Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.
• Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2)
πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
• Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται
με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την
γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1,5 μονάδες
• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 1,0 μονάδα. (Στην περίπτωση που απαιτείται
εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης
σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.)
• Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα
ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα
λοιπά.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο
χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε
περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ
• Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα
υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με
προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Για το ποσοστό 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.
Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.
Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης.
Ι) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να
εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς.
ΙΙ) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, με την
Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε
με την υπ. αριθ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. Οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων
της επιχείρησης στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών και στην ηλεκτρονική σελίδα της
επιχείρησης στο www.dikepap.gr Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων (5)
ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των
αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης, στην γραμματεία της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης του δήμου Πέλλας (βόρεια πτέρυγα
Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών – 2ος όροφος) Κ. Ασμανίδη 2 – μέχρι και την Παρασκευή 9
Απριλίου 2021 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο πληροφοριών 23820 84371.
Η περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα της Πέλλας, στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πέλλας, στα ΚΕΠ του νομού Πέλλας και στην ιστοσελίδα της
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
Αθανάσιος Επιτροπάκης

Πατήστε εδώ για να κετεβάσετε την προκήρυξη.