/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλώσιμων υλικών Η/Υ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλώσιμων υλικών Η/Υ

Αρθ πρωτ:728/08-04-2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας που εδρεύει στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας στην οδό Κ.Ασμανίδη 2 στο Πνευματικό Κέντρο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. Φάκκα Απόστολο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ,ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣIΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία :15/05/2019
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρα : 11:00πμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία : 16/05/2019
Ημέρα :Πέμπτη
Ώρα : 11:00πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Κ.ΑΣΜΑΝΙΔΗ 2
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV •30192700-8 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου.
•30197643-5 φωτοαντιγραφικό χαρτί
•30125110-5 Αναλώσιμα Η/Υ
•79521000-2-Εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδεσιών
•37810000-9-Είδη χειροτεχνίας
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL524
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 27.501,78 €
Κ.Α.Ε. ΚΑΕ: 64.07.00.00 ΕΝΤΥΠΑ
ΚΑΕ:64.07.01.00 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΚΑΕ: 64.08.03.01 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την μελέτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ