/Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, «ΕΝΤΥΠΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ»

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, «ΕΝΤΥΠΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, «ΕΝΤΥΠΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ» προϋπολογισμού 27.828,01 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή βάσει της τιμής ανά είδος και ανά ομάδα ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ , σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας καθώς και της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. Η προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και αναλωσίμων υλικών Η/Υ είναι προϋπολογισμού 27.828,01 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την μελέτη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ.