/Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. για το νέο έτος

Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. για το νέο έτος

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο -Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος οριστικού αναδόχου σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υλοποίηση της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος INTERREG – IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 ΥΠ.2 – Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα.»
2.Απόφαση ορισμού επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης προσφορών, διαγωνισμών για το έτος 2020.
3.Απόφαση ορισμούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020.
4.Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2020.
5.Απόφαση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020.
6.Απόφαση ορισμού επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη προσωπικού 2020.
7.Απόφαση μεταβίβασης οχημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π στο Δήμο Πέλλας.
8.Απόφαση ανάθεσης σε νομικό η παροχή νομικών συμβουλών για το έτος 2020 καθώς και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε δικαστήρια.
9.Διάφορα θέματα-αιτήσεις.

Από το Γραφείο Τύπου