/Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Αριθ. Πρωτ:1298/03-07-2019

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την:  «απ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας για ένα έτος.»

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και 09-07-2019 για την ανωτέρω υπηρεσία στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. μαζί με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Πτυχίο(άρθρο 3 τεχνικής περιγραφής μελέτης αρθ 60/2019)
2.Προϋπηρεσία (άρθρο 3 τεχνικής περιγραφής μελέτης αρθ 60/2019)
3.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού της εν λόγω προμήθειας ή υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΗΚΕΠΑΠ Και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016: α) Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και β) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και ότι εφόσον του ζητηθεί θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου

Στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Πέλλας
Κ.Ασμανίδη 2 Γιαννιτσά 58100.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία της πρόσκλησης