/2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (6 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας – με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού (6 ατόμων Καθηγητών Μουσικής διδασκαλίας – με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190 , τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του Π.Δ 524/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ’ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
4. Την υπ’ αριθμ. 79/2021, απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠΑΠ για τη έγκριση 2ης δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθηγητών μουσικών, μετά από αίτημα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Αλεξάνδρειου δημοτικού ωδείου Γιαννιτσών.
5. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠΑΠ με ΚΑΕ:60.00.02.00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Ωδείου» οικονομικού έτους 2022 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις.
6. Την υπ’αριθμ.3418/04-05-2021απόφαση έγκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.