/ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ:302/28-04-2021

                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   ενδιαφέρεται να αναθέσει την:

«παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχήματος αρίθμου κυκλοφορίας ΕΕΗ 8013 »

Σύμφωνα με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση με βάση τον νέο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά ΑΜΕΣΑ. Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  304,27€ συμπεριλαμβανομένου όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις  και βαρύνει τους ΚΑ: 02.62.05.00.01 εξόδων με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  » του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, να μας αποστείλετε την προσφορά